Rode Kruis: heeft de huisarts behoefte aan Medische Buddy's voor statushouders?

 
 
Statushouders in Nederland worden niet begeleid binnen de medische gezondheidszorg in Nederland. Medische Buddy’s bieden ondersteuning bij de uitoefening van goede medische zorg aan statushouders. Het Nederlands Rode Kruis (NRK) doet een behoeftepeiling rondom de inzet van Medische Buddy’s in Rotterdam.

Door taalbarrières, culturele verschillen en gebrekkige kennis van het Nederlandse zorgstelsel stagneert goede zorgverlening aan statushouders (asielzoekers die als vluchteling zijn erkend) en worden patiënten suboptimaal behandeld waardoor de kwaal kan verergeren. Medische Buddy’s bieden ondersteuning bij de uitoefening van goede medische zorg aan statushouders. Zij hebben een rol bij het voorkomen van onbegrip van zowel huisarts als patiënt en misdiagnose of foutieve/onvolledige behandeling ten gevolge van communicatieproblemen. De verwachting is dat herhalingsbezoeken van de patiënt bij de huisarts zullen afnemen, waardoor de huisarts ontlast wordt in zijn zorgtaak. Medische Buddy’s acteren vanuit een participerende en coachende houding.

Werkwijze
De inzet van een Medische Buddy wordt altijd bij het NRK aangevraagd door de huisarts. Medische Buddy’s worden zorgvuldig gescreend en zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). De vrijwilligers die aangesteld worden als Buddy hebben een passende achtergrond (o.a. HBO werk- en denkniveau, liefst medische achtergrond, goede sociale en communicatieve vaardigheden) en zijn goed getraind. De belangrijkste taken van een Medische Buddy zijn:

  • De vluchteling  informeren en zorgdragen dat de vluchteling op de juiste wijze toegang krijgt tot de Nederlandse gezondheidszorg
  • Meegaan naar huisarts, ziekenhuis, tandarts, apotheek en andere medische instellingen
  • Voorlichting geven aan groepen vluchtelingen over de Nederlandse gezondheidszorg
  • Bieden van rust en vertrouwen door aanwezigheid als Rode Kruis vrijwilliger
  • De linking pin zijn tussen de medici en de vluchteling
  • Informatie en rapportage verstrekken aan de teamleider Medische Buddy’s met inachtneming van de privacy van de patiënt. 

Geïnteresseerd?
Het Nederlands Rode Kruis heeft contact gezocht met de LHV-huisartsenkring district Rotterdam om via deze weg een behoeftepeiling rondom de inzet van Medische Buddy’s in Rotterdam te doen. Graag komt het NRK in contact met huisartsen die behoefte hebben aan, danwel geïnteresseerd zijn in het project Medische Buddy’s.

Voor nadere informatie over dit project kunt u contact opnemen met Neletta Detmers, accounthouder vluchtelingen NRK (06 257 11 983).


Achtergrondinformatie

In Nederland is de gezondheidszorg anders ingericht dan in het thuisland van de meeste statushouders. Deze zijn veelal afkomstig uit Syrië en Eritrea. Men is over het algemeen onbekend met het huisartsensysteem en het functioneren van apotheken; daarnaast zijn er verschillen in cultuur en opvattingen over de medische zorg. Hierdoor is er vaak onbegrip tussen de statushouder en de medewerkers in de medische zorg.  De statushouder heeft dankzij de begeleiding van de medische buddy een betere kennis van het Nederlandse medische systeem en de Nederlandse  opvattingen over zorg. Zowel statushouder als medicus weten wat hij wel en niet kan verwachten, waardoor onvrede en irritaties aanzienlijk minder zullen voorkomen.

Zodra een vluchteling een asielvergunning krijgt, koppelt het COA de vergunninghouder aan de gemeente. De gemeente gaat op zoek naar huisvesting voor de vergunninghouder. Bij verhuizing naar een gemeente dient de vergunninghouder (eventueel met ondersteuning door COA) een aantal zaken te regelen. Eén van deze zaken is de inschrijving bij een zorgverzekering conform de Zorgverzekeringswet. In vrijwel alle gevallen wordt de betreffende vergunninghouder aangemeld bij een collectief van de betrokken gemeente. De zorg verloopt bij uitplaatsing daarna zoals deze is geregeld voor elke andere ingezetenen van Nederland. Voor de huisartsenzorg geldt dus dat de vergunninghouder op naam wordt ingeschreven en de huisarts op eenzelfde manier voor zijn diensten wordt betaald als voor zijn andere patiënten. 

Het NRK heeft ervaring met het opleiden en inzetten van buddy’s en kan putten uit een groot netwerk van toegewijde vrijwilligers. Bovendien is het voor een organisatie als het Rode Kruis niet moeilijk om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden. Het grote voordeel van het NRK is dat het in Nederland in praktisch iedere gemeente vertegenwoordigd is, en daarom snel ingezet kan worden. Daarnaast is het NRK en de Rode Halve Maan wereldwijd bekend, en wekt een gevoel van vertrouwen op bij statushouders in Nederland.